Behörighetskrav

För möjlig antagning till Skogsteknikerprogrammet krävs:

1. grundläggande högskolebehörighet
2. särskild behörighet i vissa ämnen

3. skoglig grundutbildning
4. skoglig yrkeserfarenhet

Särskild behörighet i vissa ämnen

Områdesbehörighet A14 (tidigare områdesbehörighet 15), vilket innebär minst godkänt betyg i följande kurser: Matematik 2a, alternativt Matematik 2b, alternativt Matematik 2C Naturkunskap B/2** Samhällskunskap 1a1 alternativt Samhällskunskap 1b.

**Generella ersättningsmöjligheter för Naturkunskap B/2:

Biologi 1 (BIOBIO01), Kemi 1 (KEMKEM01) och Fysik 1a (FYSFYS01) alternativt Fysik 1b1 + 1b2 (FYSFYS01b1 och FYSFYS01b2) eller Fysik A (FY1201/FY201), Kemi A (KE1201/KE200) och Biologi A (BI1201/BI200)

Naturbruksprogrammet

(Gy2000) med kurserna Ekologi (BI1204), Växt och djurliv (BI1208) och Kretslopp (BI1205) eller Naturbruksprogrammet med kurserna Ekologi (NAM200), Kretslopp i mark, vatten och luft (NAM202), Miljö och naturvård (NAM205), Mikrobiologi och genetik (NAM204) och Växt och djurliv (NAM208)

Omvårdnadsprogrammet

(Gy2000) med kurserna Medicinsk grundkurs (OMV1209), Vård och omsorgsarbete (OMV1215) eller Omvårdnadsprogrammet med kurserna Medicinsk grundkurs A (MÄNK201), Medicinsk grundkurs B (MÄNK202), Omvårdnad A (OKU204), Omvårdnad B (OKU205)

Teknikprogrammet

(Gy2000) med kurserna Ergonomi (IDH1203) och Miljöteknik (MKU1205)

Vård- och omsorgsprogrammet

med kurserna Naturkunskap 1a1 (NAKNAK01a1), Hälsopedagogik (HÄLHÄL0), Medicin 1 (MEDMED01) och Etik och människans livsvillkor (MÄNETI0)

Naturbruksprogrammet

med kurserna: Kursen Naturkunskap 1a1 (NAKNAK01a1) och ett av följande alternativ: Djuren i naturbruket (DJUDJR0) och Djurhållning (DJUDJH0) eller Djuren i naturbruket DJUDJR0) och Växtodling 1 (ODLVÄT01) eller Växtkunskap 1 (VÄXVÄX01) och Trädgårdsodling (ODLTRÅ0) eller Mångbruk i skog (SKOMÅN0) samt någon av kurserna Skogsskötsel 1 (SKGSKO01), Jakt och viltvård 1 (SKOJAK01) eller Fiske och vattenvård 1 (SKOFIS01).

Skoglig grundutbildning

Kravet uppfylls genom:

1. Godkänt resultat i följande kurser om 500 poäng från gymnasieskolans naturbruksprogram:

• Motor och röjmotorsåg • Skogsskötsel 1 • Virkeslära • Terrängtransporter alternativt Fordon och redskap • Virkestransporter med skotare

2. Godkänt resultat i följande kurser på naturbruksprogrammet, vilka tillsammans omfattar mellan 400-500 gymnasiepoäng:

• Basmaskin • Motor- och röjmotorsåg • Skogsskötsel A • Virkesbehandling A • Virkestransport A, alternativt Virkestransport B

3. Avgångsbetyg från treårig naturbrukslinje med skoglig inriktning

4. Avgångsbetyg från tvåårig skogsbrukslinje

5. Godkänt i kurser, t.ex. från påbyggnadsutbildningar, som motsvarar de kurser som anges i alternativ 2

6. skoglig grundutbildning kan ersättas av långvarig skoglig yrkeserfarenhet, omfattande minst 5 års heltidsarbete och som uppfyller de krav som anges nedan under yrkeserfarenhet.

Skoglig yrkeserfarenhet

Kravet uppfylls genom: – 6 månaders skoglig erfarenhet tidigast från det år den sökande fyllt 16 år och ska därefter ha gjorts under sammanhängande perioder om minst en månad. minst 50 procent av praktiken ska ha utförts inom något av arbetsområdena skogsvård, drivning, planering och förvaltning. Resterande tid kan ha varit förlagd till andra skogliga områden tex plantskola, skogsindustri, virkesmätning, jakt- och fiskevård.