Skogsvård

Skogsvårdens tidiga utveckling som exempelvis föryngringen och röjningarna har stor betydelse för beståndets framtida utveckling. För att förstå grunderna för skogensskötsel krävs mycket kunskap och under de här totalt 5 dagarna kommer du att få god förståelse för att bedöma god tillväxt och hög överlevnad, samt nästa åtgärd, hur beståndet skall röjas och vilka val som är viktiga för att på en bra sätt styra beståndets framtida utveckling.

Kursdatum: 10-14 juni 2013. Vad ingår i avgiften:
Anmälning senast: 28 maj. Lån av utrustning,
Kursavgift: 9.000 kr exkl. moms   Litteratur,
Kost & Logi: 4.390 kr exkl. moms (Helpension) Praktisk och teoretisk handledning
Ansvarig: tommy.johansson@gammelkroppa.se     Lärarledd undervisning
Telefon: 0590- 910 10 eller 070 – 508 04 78
Nästa kursstart:Vid förfrågan

Innehåll

 • Ståndort- och produktionsfaktorer.
 • Ståndortsklassificering och bonitering
 • Jordartskännedom.
 • Trädslagens ståndortskrav
 • Trädartskännedom
 • Trädens närings- och vattenupptagning
 • Planering för plantering och röjning
 • Naturhänsyn och kulturmiljövård
 • Planttyper, provenienser och förädling
 • Planthantering
 • Arbetsmiljökrav vid plantering med behandlade plantor.
 • Rätt planteringstidpunkt av trädet för bästa ekonomi
 • Planterings- och röjningsteknik
 • Röjningsformer beroende på produktiosinriktning
 • Underväxtröjning och hyggesrensning
 • Skötsel av planterings- och röjutrustning
 • Kvalitetsuppföljning, plantering och röjning
 • Ekonomi

Efter kursen skall du känna till

Ståndortsklassificera och ståndortsbonitera vanlig skogsmark.
Bedöma jordarts textur och förstå betydelse av uppfrysning, vattenhållning, jordvärme och näringsutbud.
Grunderna för trädets vattenhushållning och näringsupptag.
Välja trädslag utifrån ståndortens produktiosförutsättningar.
Praktisk hänsyn och handlingssätt vid plantering och röjning ianslutning till forn- och kulturlinnen.
Enkel natutvärdesbedömning för att identifiera biologiskt värdefulla skogsbiotoper.
Planera och följa upp röjnings- och planteringsarbete för bra arbetskvalitet.
Vardaglig naturhänsyn.
Olika lövträdsarter och buskar (även på bar kvist)
Grunderna kring förädling av plantor.
Planttyper.
Hantera plantor och frö på ett ändamålsenligt sätt.
Hur plantor skyddas mot snytbaggeangrepp och viltbetning.
Arbetsmiljöregler vid plantering och behandlade plantor.
Rätt planteringspunkt och djup med hänsyn till ståndortsförhållanden, markberedningsmetoder och trädslag.
Olika röjningsformer samt anpassning efter beståndets förutsättningar och uppdragsgivarens produktionsmål.
Effektiv och arbetsriktig teknik vid motormanuell röjning samt vid plantering med rör och hacka.
Faktorer som påverkar kostnaderna ock produktiviteten vid plantering och röjning.

 Utskriftsvänlig version