Behörighetskrav

För att vara behörig att studera vid Gammelkroppa skogsskola måste du ha grundläggande högskolebehörighet (d.v.s. du har gått ut någon gymnasielinje) samt s.k. särskild behörighet, skoglig grundutbildning och skoglig yrkeserfarenhet.

För möjlig antagning till Skogsteknikerprogrammet krävs:

 1. grundläggande högskolebehörighet
 2. särskild behörighet i vissa ämnen
 3. skoglig grundutbildning
 4. skoglig yrkeserfarenhet

Särskild behörighet i vissa ämnen:
Områdesbehörighet A14 (tidigare områdesbehörighet 15), vilket innebär minst godkänt betyg i följande kurser:
Matematik 2a, alternativt Matematik 2b, alternativt Matematik 2C
Naturkunskap B/2**
Samhällskunskap 1b alternativt Samhällskunskap 1a1 och 1a2*.

*Undantag från kravet på samhällskunskap 1a2 gäller för skogsmästarprogrammet.

**Generella ersättningsmöjligheter för Naturkunskap B/2

Biologi 1 (BIOBIO01), Kemi 1 (KEMKEM01) och Fysik 1a (FYSFYS01) alternativt Fysik 1b1 + 1b2 (FYSFYS01b1 och FYSFYS01b2) eller

Fysik A (FY1201/FY201), Kemi A (KE1201/KE200) och Biologi A (BI1201/BI200) eller

Naturbruksprogrammet (Gy2000) med kurserna Ekologi (BI1204), Växt och djurliv (BI1208) och Kretslopp (BI1205) eller

Naturbruksprogrammet med kurserna Ekologi (NAM200), Kretslopp i mark, vatten och luft (NAM202), Miljö och naturvård (NAM205), Mikrobiologi och genetik (NAM204) och Växt och djurliv (NAM208) eller

Omvårdnadsprogrammet (Gy2000) med kurserna Medicinsk grundkurs (OMV1209), Vård och omsorgsarbete (OMV1215) eller

Omvårdnadsprogrammet med kurserna Medicinsk grundkurs A (MÄNK201), Medicinsk grundkurs B (MÄNK202), Omvårdnad A (OKU204), Omvårdnad B (OKU205) eller

Teknikprogrammet (Gy2000) med kurserna Ergonomi (IDH1203) och Miljöteknik (MKU1205) eller

Vård- och omsorgsprogrammet med kurserna Naturkunskap 1a1 (NAKNAK01a1), Hälsopedagogik (HÄLHÄL0), Medicin 1 (MEDMED01) och Etik och människans livsvillkor (MÄNETI0) eller

Naturbruksprogrammet med kurserna: Kursen Naturkunskap 1a1 (NAKNAK01a1) och ett av följande alternativ: Djuren i naturbruket (DJUDJR0) och Djurhållning (DJUDJH0) eller 

Djuren i naturbruket DJUDJR0) och Växtodling 1 (ODLVÄT01) eller 

Växtkunskap 1 (VÄXVÄX01) och Trädgårdsodling (ODLTRÅ0) eller 

Mångbruk i skog (SKOMÅN0) samt någon av kurserna Skogsskötsel 1 (SKGSKO01), Jakt och viltvård 1 (SKOJAK01) eller Fiske och vattenvård 1 (SKOFIS01).

Skoglig grundutbildning uppfylls genom:

1. Godkänt resultat i följande kurser om 500 poäng från gymnasieskolans naturbruksprogram:

 • Motor och röjmotorsåg 1
 • Skogsskötsel 1
 • Virkeslära
 • Terrängtransporter alternativt Fordon och redskap
 • Virkestransporter med skotare

eller

2. Godkänt resultat i följande kurser på naturbruksprogrammet, vilka tillsammans omfattar mellan 400-500 gymnasiepoäng:

 • Basmaskin service
 • Motor- och röjmotorsåg
 • Skogsskötsel A
 • Virkesbehandling A
 • Virkestransport A, alternativt Virkestransport B

eller
3. Avgångsbetyg från treårig naturbrukslinje med skoglig inriktning

eller
4. Avgångsbetyg från tvåårig skogsbrukslinje

eller
5. Godkänt i kurser, t.ex. från påbyggnadsutbildningar, som motsvarar de kurser som anges i alternativ 2

eller
6. skoglig grundutbildning kan ersättas av långvarig skoglig yrkeserfarenhet, omfattande minst 5 års heltidsarbete och som uppfyller de krav som anges nedan under yrkeserfarenhet.

Skoglig yrkeserfarenhet. Kravet uppfylls genom;
– 6 månaders skoglig erfarenhet tidigast från det år den sökande fyllt 16 år och ska därefter ha gjorts under sammanhängande perioder om minst en månad. minst 50 procent av praktiken ska ha utförts inom något av arbetsområdena skogsvård, drivning, planering och förvaltning. Resterande tid kan ha varit förlagd till andra skogliga områden tex plantskola, skogsindustri, virkesmätning, jakt- och fiskevård.