Skogsteknikerprogrammet, 2 år, 120 hp

Gammelkroppa skogsskola ligger 1 mil ost om Filipstad i östra Värmland. Vi är en modern högskola som utbildar 25 skogstekniker vart annat år. Vi är vana att anpassa oss till omvärldens skiftande behov och både stora och små skogsföretag tar hjälp av oss för att fortbilda sin personal. Tack vare denna kontakt med verkligheten kan våra lärare ständigt hålla sig uppdaterade och ge en aktuell undervisning.

Här: Hittar du vår nya broschyr med allt du behöver veta om Skogsteknikerprogrammet

Skogsteknikerprogrammet – En modern skogsutbildning

Medarbetare i framtidens skogsbruk måste ha en bred kompetens. För att kunna sköta skogen på ett ekologiskt riktigt och ekonomiskt sunt sätt krävs goda teoretiska och tillämpbara kunskaper om skog och skogsbruk. Data måste samlas in och analyseras. . Tillämpad användning av mätutrustning och geografiska informationssystem (GIS) löper som en röd tråd genom hela utbildningen med en naturligt stegrande svårighetsgrad. När du lämnar skolan efter fyra terminer kommer dina färdigheter att utnyttja modern skoglig fältutrustning och GIS vara väl utvecklad.

Baskunskaper och Personlig utveckling

Utbildningen kräver att alla studenter har vissa grundkunskaper. Matematik, statistik, datoranvändning och skogsengelska är viktiga ingredienser. Fortlöpande under utbildningen arbetar vi med studenternas förmåga att kommunicera, såväl muntligt som skriftligt.

Skogens värde

Skogsbrukaren måste kunna ta hänsyn till skogens alla värden. Ekonomiska värden är viktiga men samhället och marknaden ställer också krav på att hänsyn tas till skogens samtliga värden som t. ex. skogsekosystemets egenvärde, rekreation, m.m. Vi studerar grunderna om trä samt skogsindustrigrenarnas produkter, processer, marknad och råvarukrav. Skogspolitik och ekologi är andra viktiga ämnen.

Ekonomisk och ekologisk skogsproduktion

Att behärska avverkning, föryngring och beståndsvård både med tanke på biologi och ekonomi är grunden för hela utbildningen. Genom teori och praktiska studier i fält av skogsskötsel, skogsekologi, skogsuppskattning, skogsteknik och skogsekonomi får vi en helhetsbild.

Skogsbrukarföretaget

Det ställs stora krav på att sköta skogsbrukarföretagets verksamhet effektivt. Det behövs väl kartlagda produktionsresurser, bra styr- och uppföljningssystem, goda företagsekonomiska och juridiska kunskaper samt ett gott ledarskap. Ämnena företagsekonomi, skogsindelning, skoglig planering, juridik, ledarskap och ekologi ger dig kompetensen.

Helikopter

Examensarbete

Under utbildningens sista år görs ett individuellt examensarbete på 10 hp där studenten utnyttjar sina kunskaper för att självständigt analysera, dokumentera och lösa ett problem. Ofta görs examensarbetet i samarbete med något skogsföretag.

Skogstekniker eller fortsatta studier?

Efter två år på Gammelkroppa har du skogsteknikerexamen. Då har du ett spännande val framför dig. Antingen ett intressant arbete, eller varför inte vidare studier på universitet eller högskola.