Naturvårdsbränning

En naturvårdsbränning är en planerad brand i ett avgränsat skogsområde med syfte att gynna och bibehålla höga naturvärden. Flera arter i vår skogsmiljö är beroende av brand och därmed bränd mark och brända träd för sin överlevnad och fortbestånd. Kursens syfte är att ge förståelse och kunskap om naturvårdsbränningens betydelse för biologisk mångfald och hur man definierar lämpliga områden med avseende på mark, flora och fauna. Kursen är på 3 dagar och tar även upp ansvar, risker, utrustning och informationsansvar.

Kursdatum: 3-5 juni 2013. Vad ingår
Anmälning  senast: 14 maj. Lån av utrustning,
Kursavgift: 8.100 kr exkl. moms Litteratur,
Kost & Logi: 2.320 kr exkl. moms (Helpension) Praktisk och teoretisk handledning
Ansvarig: tommy.johansson@gammelkroppa.se Lärarledd undervisning
Telefon: 0590- 910 10 eller 070 – 508 04 78
Nästa kursstart:Vid förfrågan

Innehåll

 • Val av lämpliga trakter för ett bra resultat
 • Effekterna av bränning, både med avseende på marken, floran och faunan
 • Brandens beteende
 • Förberedelser och planläggning av bränningsobjekt
 • Bränningsledarens ansvar
 • Risker med bränning
 • Nödlägesberedskap vid bränning
 • Utrustning
 • Organisation
 • Informationsskyldighet
 • Bränningens genomförande
 • Eftersläckning

Efter kursen skall du känna till

Eldens betydelse för skogslandskapet och den biologiska mångfalden. God kunskap i att identifiera trakter som är lämpliga för bränning, utifrån beståndsegenskaper, brandhistorik och geografiska förutsättningar. God kunskap om bränningsledarens ansvar och skyldigheter i enlighet med gällande lagar och förordningar.

Goda kunskaper om risker vid bränning.

Goda kunskaper i att förbereda, samt planera ett objekt för bränning med avseende på

 • Avverkning – avverkningshänsyn
 • Brandgator och hyggesgränser
 • Bemanning och kontakter med myndigheter
 • Nödvändig utrustning
 • Eftersläckning och vakthållning
 • Uppföljning

Grundläggande kunskaper om eldens beteende och brandens utveckling för olika terräng-/mark-/ vegetationstyper och väderförhållanden.

Utskriftsvänlig version