Naturvärdesbedömning

Nu finns utarbetade och enkla metoder för att göra naturvärdesbedömningar. Under 2 dagar får du grunderna i bl.a. Börje Drakenbergs modell som ligger till grund för att hitta och bedöma naturvärden i våra skogsområden. I PEFC:s och FSC:s nya skogsstandard som gäller fr.o.m. 2012 anges att all personal som utför skoglig planering skall ha kompetens att utföra naturvärdes-bedömningar och att detta ska göras innan större skogliga åtgärder.

Kursdatum: 2-3 samt 7-8 maj 2013. Vad ingår i avgiften:
Anmälning senast: 18 resp. 23 april. Lån av utrustning,
Kursavgift4.900 kr exkl. moms   Litteratur,
Kost & Logi: 1.280 kr exkl. moms (Helpension) Praktisk och teoretisk handledning
Ansvarig: tommy.johansson@gammelkroppa.se     Lärarledd undervisning
Telefon: 0590- 910 10 eller 070 – 508 04 78
Kursledare: Börje Drakenberg
Nästa kursstart: 24-25 sept. (10 september)

Innehåll

Skogsbiologerna AB har sedan flera år framgångsrikt lanserat en sådan metod som medger systematisk och upprepningsbar bedömning genom att kvantifiera mängderna och egenskaperna hos de substrat, strukturer och processer som utgör livsvillkor för skogens ovanliga arter. Metoden bygger inte på att känna igen mer eller mindre ovanliga arter frånsett träd och buskar.

Varför

För att minimera risken att värdefulla biotoper avverkas eller skadas.
Våra arters fortlevnad har stor betydelse för framtiden.

Efter kursen skall du känna till

  • Naturvärdesbedömningar med skogsbiologernas metod.
  • Rangordna olika områden ur naturvärdessynpunkt.
  • Förstå de ekologiska sambanden mellan olika arter och deras livsmiljö.
  • Ge lämpliga skötselförslag av NS och PF karaktär.

Metoden

Metoden utnyttjas av flertalet svenska och utländska aktörer som en del i planeringen och för att prioritera olika områden.
Metoden är främst ett operativt sätt att identifiera bestånd eller områden som bör undantas skogsbruk eller som bör brukas modifierat.
Den är också ett skötselverktyg som pekar ut vad som kan och bör göras i de värdefulla biotoperna som kräver någon form av skötsel, den ger också användaren värdefull skogsekologisk kunskap.

 Utskriftsvänlig version