Natur- och Kulturmiljövård

I dag kräver skogsbranschen och företag att man skall ha kompetensbevis, för natur- och kulturmiljövård, om man arbetar i skogen. Alldeles oavsett vilken roll du har i dag är detta en utmärkt kurs för att komplettera dina skogliga kunskaper. Kursen genomförs under 4 dagar och innefattas både av praktiska och teoretiska kunskaper. Kompetensbeviset gäller i 5 år.

Kursdatum: 15-18 april 2013. Vad ingår i avgiften:
Anmälning senast: 1 april. Lån av utrustning,
Kursavgift: 7.600 kr exkl. moms   Litteratur,
Kost & Logi: 3.355 kr exkl. moms (Helpension) Praktisk och teoretisk handledning
Ansvarig: tommy.johansson@gammelkroppa.se     Lärarledd undervisning
Telefon: 0590- 910 10 eller 070 – 508 04 78 Teoretiskt och praktiskt prov
Nästa kursstart: 17-20 juni 2013. (3 juni)

Innehåll

 • Miljömål
 • Lagstiftningar och samrådsrutiner
 • EU´s vattendirektiv
 • Biologisk mångfald
 • Nyckelbiotoper
 • Hoten mot biologisk mångfald
 • Rödlistade arter
 • Natur-och kulturskogens dynamik
 • Naturvärdesbedömning
 • Vardaglig naturhänsyn i skogsbruket
 • Negativa miljöeffekter av skogsbruk
 • Gröna planer och ekologisk landskapsplanering
 • Målklassning av skogsbruk
 • Certifiering av skogsbruk
 • Kultur-och fornlämningar från olika tider i skogmark
 •  Skador på kultur- och fornlämningar
 • Hänsyn och handlingssätt vid skogliga åtgärder i samband med forn- och kulturlämningar
 • Skogens sociala värden

Efter kursen skall du känna till

De viktigaste motiven för naturvård och artbevarande
Samhällets och skogsbrukets naturvårdsmål
Begrepp som biologisk mångfald, rödlista, signalart och nyckelbiotop
Hotbilden mot den biologiska mångfalden
Naturliga störningar och den dynamik som formar naturskogen
Förenklad naturvärdesbedömning i syfte att identifiera biologiskt värdefulla skogsbiotoper och koppla dessa till målklasser och traktdirektiv
Praktisk naturhänsyn vid avverkning gällande: detaljhänsyn, hänsynsytor och skyddszoner
Negativa miljöeffekter på vattnets ekosystem, som avverkningsarbete och transporter kan medföra
Innehållet i EU´s vattendirektiv
Riskbedömning på körskador och veta hur man undviker dessa.
Naturvård ur ett landskapsperspektiv och dess syfte
Vad de olika målklasserna står för i en Grön
Skogsbruksplan
Tillämpningsbara kriterier i FSC resp. PEFC
Kraven för skogscertifiering enligt PEFC och FSC
Lagstiftning och samrådsrutiner som berör hänsyn till vård av naturmiljöer, kulturmiljöer och fornlämningar Olika forn- och kulturminnen, från olika tider i vår skogsmark
Praktisk hänsyn och handlingssätt vid skogliga arbeten i anslutning till forn- och kulturminnen
Känna till kraven från olika kundgrupper och miljöorganisationer

 Utskriftsvänlig version