Markbehandling

Kursen behandlar beredning av mark med avseende på markens biologi. Rätt utförd markberedning beroende på markens beskaffenhet, tillgång på vatten och klimatförhållande gynnar beståndet och dess föryngring. Vi går igenom de metoder och omgivande faktorer som är avgörande för tillväxten. Kursen ger även ett kompetensbevis för natur- och kulturmiljövård och är på 5 dagar.

Kursdatum: 13-17 maj 2013. Vad ingår
Anmälning  senast: 2 maj. Lån av utrustning,
Kursavgift: 9.000 kr exkl. moms Litteratur,
Kost & Logi: 4.390 kr exkl. moms (Helpension) Praktisk och teoretisk handledning
Ansvarig: tommy.johansson@gammelkroppa.se Lärarledd undervisning
Telefon: 0590- 910 10 eller 070 – 508 04 78
Nästa kursstart:Vid förfrågan


Innehåll

 • Ekologiska grundbegrepp
 • Sådd och naturlig föryngring
 • Natur- och kulturhänsyn
 • Plantering
 • Markberedningsmetoder och teknik
 • Ståndortsbeskrivning
 • Körplanering
 • Markberedningsuppföljning
 • Återväxtplanering
 • Information och kommunikation
 • Produktionsfaktorer och plantetablering
 • Produktivitet och totalekonomi
 • Maskin GIS
 • Brandriskbedömning och åtgärder vid brand

Efter kursen skall du kunna
Förklara begreppen biotop, ståndort, ekosystem och ståndortsanpassat skogsbruk.
Känna till klimatets, berggrunden och inlandsisens betydelse för bildningen av olika jordarter och jordmåner, markens bördighet mm.
Känna till de negativa miljöeffekter som markberedning och dikning kan ha med avseende på vattnets ekosystem, friluftsliv mm.
Kunna genomföra praktisk natur- och miljöhänsyn vid markberedning.
Känna till den lagstiftning och de samrådsrutiner som berör hänsyn till vård av forn- och kulturminnen.
Känna igen sådana typer av forn- och kulturminnen på skogsmark som man kan komma i kontakt med vid markberedning.
Kunna ta praktisk hänsyn till fornlämningar och kulturmiljöer vid markberedning.
Kunna avgränsa och beskriva ståndorter samt anpassa markberedning efter ståndorten, terrängförhållanden, areal mm.
Kunna göra en enklare återväxtplantering.
Kunna redogöra för syftet med markberedning.
Kunna beskriva hur skogsfrö och – plantor påverkas av olika produktionsfaktorer och avgångsorsaker.
Kunna anpassa markberedningen för naturlig föryngring och sådd.
Känna till under vilka förutsättningar markberedning med grävare kan vara en lämplig metod.
Kunna anpassa körsätt och inställningar på aggregat så att en med hänsyn till förutsättningarna optimal bearbetning av marken erhålls och så att tillräckligt många planteringspunkter skapas.
Kunna läsa vanligt förekommande planeringsunderlag (kartor, skisser) samt utföra körplanering på objektet.
Känna till hur man med ett maskin GIS kan underlätta planering, genomförande och uppföljning av markberedning.
Kunna mäta och klassificera pågående eller nyligen utförd markberedning.
Känna till betydelsen av kundanpassning samt kunna agera som rådgivare i olika situationer.
Känna till olika ekonomiska nyckeltal samt faktorer som påverkar kostnaderna.

Utskriftsvänlig version