Avverkningsplanering

Planering för avverkningen är viktig avseende effektiv och snabb avverkning samt med hänsyn till natur- och kulturmiljövård och inte minst körskador. Rätt utförd avverkning ger bästa förutsättningar för föryngringsarbetet och återetablering av beståndet. Virkesköpare, planerare, entreprenörer och maskinförare samt skogsägare behöver en bra plan för en lyckad avverkning och återetablering. Vi ser gärna att du har förkunskaper motsvarande natur- och kulturmiljövård, föryngringsavverkning, skogsuppskattning- digitalt och fältGIS

Kursdatum: 27-29 maj 2013. Vad ingår
Anmälning  senast: 14 maj. Lån av utrustning,
Kursavgift: 6.900 kr exkl. moms Litteratur,
Kost & Logi: 2.320 kr exkl. moms (Helpension) Praktisk och teoretisk handledning
Ansvarig: tommy.johansson@gammelkroppa.se Lärarledd undervisning
Telefon: 0590- 910 10 eller 070 – 508 04 78
Nästa kursstart: Vid förfrågan

Innehåll

 • Skogsskötselplaner
 • Kartor och flygbilder
 • Fältdator och GPS
 • Dataklave och laserhöjdmätare
 • Avverkningsplanering
 • Natur och kulturmiljövård
 • Föryngringsmetoder
 • Trädslagsval
 • Traktdirektiv
 • Avverkningsanmälan
 • Biobränsleuttag

Efter kursen skall du kunna

Förstå skogskartor och ha kännedom om skogliga flygbilder och ortofoton.

Fylla i en avverkningsanmälanblankett.

Samla in och beskriva beståndsdata med fältdator, GPS, dataklave och laserhöjdmätare.

Detaljplanera en slutavverkningstrakt, vilket omfattar avgränsningar, föryngringsmetoder, trädslagsval, natur- och kulturhänsyn, sortimentsutfall, basvägar, bäcköverfarter och avlägg.

Detaljplanera en gallringstrakt, vilket omfattar avgränsningar, gallringsform, gallringsstyrka, natur-och kulturhänsyn, sortimentsutfall, basvägar, bäcköverfarter, avlägg mm.

Göra en naturvärdesbedömning i syfte att identifiera och beskriva nyckelbiotoper.

Bedöma om biobränsleuttag skall göras.

Veta hur man med gallring kan förbereda och underlätta såväl ståndortsanpassning som naturvårdsåtgärder inför kommande slutavverkning.

Hur man med planering och metoder kan minimera stormfällningsrisken och körskador på marken.

Planera en avverkning så att negativa miljöeffekter på vattenekosystem vid avverkningsarbetet och skotning minimeras. Regler som gäller vid avlägg för rundvirke vid allmän och enskild väg samt i anslutning till elledningar.

Hur en vändplan ska se ut för att vara godkänd.

Utskriftsvänlig version