Gallring

Effektivt utförd gallring ger nödvändiga förutsättningar för beståndet att växa och utvecklas. Tillväxten i beståndet bestäms till stor del av gallringen. Kursen vänder sig till dig som leder, planerar eller utför gallring och ger dig djupare kunskaper i ståndortslära och gallring. Kursen är en 5 dagars kurs och avslutas med ett praktiskt och teoretiskt test.

Kursdatum: 4-8 november 2013. Vad ingår
Anmälning  senast: 29 oktober. Lån av utrustning,
Kursavgift: 9.000 kr exkl. moms Litteratur,
Kost & Logi: 4.390 kr exkl. moms (Helpension) Praktisk och teoretisk handledning
Ansvarig: tommy.johansson@gammelkroppa.se Lärarledd undervisning
Telefon: 0590- 910 10 eller 070 – 508 04 78
Nästa kursstart:Vid förfrågan

Innehåll

Del 1 – Ståndortslära;

 •  Ståndortsfaktorer och ståndortsklassificering
 • Bonitering med ståndortsegenskaper och höjdutvecklingskurvor
 • Trädslagens egenskaper och ståndortskrav
 • Genetik och förädling
 • Terrängtypschemat

Del 2 – Gallring;

 • Gallringens biologi
 • Gallringsstyrka
 • Gallringsform
 • Trädslagsval
 • Ståndortsanpassad gallring
 • Gallringsmallar, grundyta/ha, volym/ha
 • Gallringsplanering
 • Gallringens ekonomi
 • Maskin GIS
 • Hantering av stormfält virke Natur- och kulturhänsyn vid gallring
 • Skapande naturvård vid gallring
 • Gallringsuppföljning
 • Rotröta och rotrötebehandling Avläggsinstruktion för rundvirke vid allmän och enskild väg samt i anslutning till elledninga
Efter kursen ska du kunna

Bestämma markslag, texturklass, jorddjup, markfuktighetsklass och graden av rörligt markvatten. Ståndortsbonitera vanlig skogsmark.
Mäta höjd och brösthöjdsålder av övrehöjdsträd.
Känna till de vanliga skogsträdens ståndortskrav. Känna till grunderna i trädens vattenhushållning och näringsupptag. Känna till grunderna i terrängtypschemat. Syftet med gallring. Hur man använder gallringsmallar. Uppskatta grundyta och volym/ha i bestånd. Hur gallringsstyrka och gallringsform påverkar tillväxt och ekonomi. Planera en gallringstrakt vad avser gallringsbehov, avgränsningar, gallringsstyrka, gallringsform, stickvägar och natur- och kulturvård. Göra en gallringsuppföljning. Veta hur man med gallring kan förbereda och underlätta såväl ståndortsanpassning som naturvårdsåtgärder inför kommande slutavverkning. Känna till hur man med metoder kan minimera stormfällningsriksen och skador på mark och kvarvarande bestånd. Kunna planera en gallring så att negativa miljöeffekter på vattenekosystem vid avverkningsarbete och skotning minimeras. Kunna de regler som gäller vid avlägg för rundvirke vid allmän och enskild väg samt i anslutning till elledningar. Kunna rotrötans spridningsbiologi samt de åtgärder man kan vidta för att minska risken för rotröteinfektion i samband med gallring.

Utskriftsvänlig version