Föryngringsavverkning

Rätt utförd föryngringsavverkning ger bra förutsättningar för att den framtida utvecklingen av ny skog skall få en bra etablering. För skogsägare, virkesköpare, planerare, entreprenör och maskinförare är det viktigt att göra en noggrann planering inför föryngringsavverkningen. men också för att man skall kunna ta hänsyn till speciella natur- och kulturmiljöer. Vi ser gärna att du har förkunskaper motsvarande natur- och kulturmiljövård. Kursen är 5 dagar.

Kursdatum: 28 oktober-11 november 2013. Vad ingår
Anmälning  senast: 14 oktober Lån av utrustning,
Kursavgift: 9.000 kr exkl. moms Litteratur,
Kost & Logi: 4.390 kr exkl. moms (Helpension) Praktisk och teoretisk handledning
Ansvarig: tommy.johansson@gammelkroppa.se Lärarledd undervisning
Telefon: 0590- 910 10 eller 070 – 508 04 78
Nästa kursstart: Vid förfrågan

Innehåll

Del 1 Ståndortslära

 • Ståndortsfaktorer och ståndortsklassificering
 • Bonitering och höjdutvecklingskurvor
 • Trädslagens egenskaper och ståndortskrav
 • Genetik och förädling
 • Terrängklasschemat

Del 2 Föryngringsavverkning

 • Föryngringsmetoder
 • Naturlig föryngring med fröträd
 • Plantering och sådd
 • Plantering under skärm
 • Beståndsföryngring under högskärm
 • Granföryngring under lågskärm
 • Kanthuggning – luckblädning
 • Risker med skärmar
 • Avverkningsteknik
 • Hantering av stormfällt virke
 • Potentiella föryngringsproblem vid kalaverkning (frost, försumpning, gräs, vilt m.m.)
 • Planering av föryngringsavverkning (avgränsning, föryngringsmetoder, natur- och kulturhänsyn, vattenvård, vattenpassager, markvård etc. )
 • Maskin GIS
 • Avläggsinstruktion för rundvirke vid allmän och enskild väg samt i anslutning till elledningar
 • GROT anpassad avverkning

Efter kursen skall du kunna

Del 1 Ståndortslära

Bestämma markslag, texturklass, jorddjup, markfuktighetsklass och graden av rörligt markvatten.
Ståndortsbonitera vanlig skogsmark.
Mäta höjd och brösthöjdsålder på övrehöjdsträd. Känna till de vanliga skogsträdens ståndortsbehov.
Grunderna i terrängtypschemat.

Del 2 Föryngringsavverkning

Känna till ståndortens inverkan på valet av lämpliga skötselmetoder.
Välja rätt föryngringsmetod på olika ståndorter med hänsyn till ekonomi, produktions-, miljö och naturvårdsmål.
Förutsäga och förebygga problem vid föryngring som frost, försumpning, gräskonkurrens mm. Detaljplanera en föryngringsavverkning, vilket innefattar beståndsavgränsning, natur- och kulturhänsyn, föryngringsmetod, trädslag mm. Avverkningsteknik och stamval vid ställande fröträd och högskärmar. Känna till hur man med planering och metoder kan minimera stormfällningsrisken och körskador på marken.
Kunna GROT anpassa avverkningsarbete.
Planera en avverkning så att negativa miljöeffekter på vattenekosystem vid avverkningsarbetet och transporter minimeras. Kunna de regler som gäller vid avlägg för rundvirke vid allmän och enskild väg samt i anslutning till elledningar.

 Utskriftsvänlig version